پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/7/3 الی تاریخ:1401/7/5


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147159 1401/07/03 - پارسیان ریل شرق بی بار سمنگان بوژي بوژی پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
سیستم ترمز خودکار 2a600 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
2 242019 1401/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
3 245061 1401/07/03 - سمند ریل بار دار حسن آباد لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
4 245346 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بدنه واگن 1 تعمیری
5 245360 1401/07/03 - سایپا لجستیک بار دار حسن آباد چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
6 245404 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
7 245426 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
8 245457 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
9 245474 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
10 245496 1401/07/03 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -36 4 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
11 246199 1401/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی- 32.5 1 شرکت مالک
12 247435 1401/07/03 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
13 253608 1401/07/03 - ترکیب حمل و نقل بار دار سمنگان بولستر 1 شرکت مالک
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
14 254015 1401/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
15 265110 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
16 343021 1401/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
17 348070 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
18 348504 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
19 348658 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
20 348856 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
21 349290 1401/07/03 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
22 349340 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
23 349477 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
24 349496 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
25 349550 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
26 349586 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
27 349621 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
28 349702 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
29 349978 1401/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
30 444032 1401/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
31 444060 1401/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
32 449621 1401/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار میبد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
33 449623 1401/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد شاهنگ 1 تعمیری
34 449638 1401/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد پابند بوژي 1 شرکت مالک
35 546297 1401/07/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار کاشان چرخ و محور گرمی سر محور -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
36 547042 1401/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 12 تعمیری
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
37 547410 1401/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
38 547621 1401/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 7 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 4 تعمیری
39 556518 1401/07/03 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 8 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 4 تعمیری
40 557798 1401/07/03 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 8 تعمیری
41 846269 1401/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار حسن آباد واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
42 846704 1401/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
43 147027 1401/07/04 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین خاموت خاموت سرفنر- ارسال 7/4- 2 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
44 147121 1401/07/04 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین چرخ و محور لقی- رومانی 33- 1 شرکت مالک
فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
45 147175 1401/07/04 - پارسیان ریل شرق بی بار قم سیستم ترمز خودکار 2A600 1 شرکت مالک
فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
46 155045 1401/07/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین سرقائمه 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
تامپون صفحه پشت تامپون- 1 تعمیری
بوژي پیشانی- 1 تعمیری
47 155089 1401/07/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین چرخ و محور لقی- هندی 36.5- 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ یو میله ای- 1 شرکت مالک
48 156135 1401/07/04 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین بدنه واگن درب جانبی- 1 تعمیری
بالشتك فنر بالشتک- 2 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
49 156239 1401/07/04 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین بدنه واگن درب جانبی- 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
50 243461 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
51 245215 1401/07/04 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
52 247018 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد ستون کوتاه 1 شرکت مالک
53 247046 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد ستون ستون کوتاه 1 شرکت مالک
54 247093 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد ستون کوتاه 1 شرکت مالک
55 247140 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد ستون کوتاه 1 شرکت مالک
56 252677 1401/07/04 - آسیا سیر ارس بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 شرکت مالک
57 253632 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن درب جانبی 1 شرکت مالک
58 253688 1401/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد واليك ها والیک درب جانبی 1 شرکت مالک
59 342519 1401/07/04 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال - 1 شرکت مالک
60 343447 1401/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور خرابی سطح چرخ و گرمی سرمحور- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
61 345242 1401/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
62 345442 1401/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور لقی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
63 345517 1401/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قلاب دستگیره انفصال - 1 شرکت مالک
64 346108 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت واليك ها فاقد والیک اهرم دو سوراخه- 2 شرکت مالک
65 346204 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت واليك ها فاقد والیک اهرم دو سوراخه- 1 شرکت مالک
66 346227 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
بالشتك جایگاه بالشتک- 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
67 346404 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور خرابی سطح چرخ- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
68 347402 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
69 347539 1401/07/04 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سرفنر- 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه- 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
70 348888 1401/07/04 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
71 349977 1401/07/04 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
72 353155 1401/07/04 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم بولستر 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
73 362512 1401/07/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
74 362612 1401/07/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
75 363110 1401/07/04 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی چرخ و محور خرابی جعبه یاتاقان- روسی37- 1 شرکت مالک
76 363185 1401/07/04 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی صفحات سايشي پیچ و مهره 1 شرکت مالک
77 363461 1401/07/04 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
78 363877 1401/07/04 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
79 364828 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
80 366058 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
81 366146 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
واليك ها والیک ترمز دستی- 1 شرکت مالک
82 366149 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
83 366152 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
84 367210 1401/07/04 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
85 441217 1401/07/04 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
86 441226 1401/07/04 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیستم ترمز اهرم شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
87 441228 1401/07/04 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
88 451299 1401/07/04 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
89 451380 1401/07/04 - پویا ترابر پیشتاز بی بار یزد فنر 1 شرکت مالک
90 452825 1401/07/04 - آسیا سیر ارس بی بار یزد شیر هوا 1 شرکت مالک
91 543097 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم ميله مثلث فاقد حافظ یو تسمه ای 1 شرکت مالک
92 543120 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
93 546798 1401/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
94 546850 1401/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
95 546898 1401/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اراک فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
96 547128 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
97 547176 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
98 547273 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد بوژي 1 تعمیری
99 547478 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
100 547545 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد بوژي 1 تعمیری
101 547684 1401/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اراک بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
102 845572 1401/07/04 - بالاست بار دار اندیمشک پابند بوژي 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
پله تکی- 1 تعمیری
سرسره فلزی- 1 تعمیری
103 845856 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
104 847055 1401/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!